การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566 (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้างหน่วยงาน
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

..เพิ่มเติม..