หน้าแรกบริการ/สอบถามข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนแบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

..ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย..

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (Complaints Handing Policy)

..เพิ่มเติม..