หน้าแรกบริการ/สอบถามข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนแบบฟอร์ม ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

*** ช่องทางออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ยสท. ดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยปกปิดข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียนฯ และข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ***

พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
“เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ อาจไม่รับพิจารณา”

ข้อมูลส่วนบุคคล


..ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย..

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (Complaints Handing Policy)

..เพิ่มเติม..