หน้าแรกคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต

กรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวศุภมาส กระจ่างสด

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ