หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรข้อมูลองค์กรประวัติการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประวัติการยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

การเดินทางของอุตสาหกรรมยาสูบ
CHANGE สู่ความมั่นคง ยาวไกล

พ.ศ.2482 รัฐบาลได้จัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2482 ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมซิการ์แรท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผูกขาดของรัฐ สามารถผลิตยาสูบป้อนสู่ตลาดได้อย่างพอเพียง

พ.ศ.2492 รัฐบาลไทยซื้อกิจการยาสูบของเอกชนมาดำเนินการเองทั้งหมด ภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ใช้ชื่อว่า “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  Thailand Tobacco Monopoly”

พ.ศ.2493 พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ ลงทุนซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ เพื่อสร้างเป็นศูนย์อำนวยการโรงงานยาสูบ

พ.ศ.2497 โรงงานยาสูบ เปลี่ยนสังกัดมาขึ้นกับกระทรวงการคลังโดยตรง

พ.ศ. 2501 โรงงานยาสูบ ย้ายศูนย์อำนวยมาอยู่ที่ตึกอำนวยการซึ่งสร้างใหม่ มาจนถึงทุกวันนี้ และตั้งชื่อตึกนี้ว่า ตึกชำนาญยุทธศิลป์

พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ในส่วนภูมิภาค และพัฒนาพื้นที่เดิมเป็นสวนสาธารณะ โรงงานยาสูบจึงได้ถวายพื้นที่แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  จำนวน 140 ไร่ เพื่อสร้างสวนน้ำ“เบญจกิติ”

พ.ศ. 2553 โรงงานยาสูบซื้อที่ดินสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จำนวน 220 ไร่

มีนาคม พ.ศ. 2559  โรงงานยาสูบ ถวายพื้นที่เพิ่มจำนวน 311 ไร่  เพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยการสร้างสวนป่าเบญจกิติ ดำเนินการไปพร้อมกับแผนการย้ายไปยังโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. … ซึ่งมีสาระสำคัญคือให้ยกฐานะโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังขึ้นเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนชื่อเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือ ยสท.

พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมเตรียมให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ใหม่ แล้วเสร็จสมบูรณ์

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561” ให้โรงงานยาสูบเป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ใช้ชื่อว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย Tobacco Authority of Thailand” มีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 การยาสูบแห่งประเทศไทย ทำพิธีเปิดผลิตบุหรี่ที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ใช้ชื่อว่า “การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา” และพร้อมก้าวสู่อนาคตแห่งความเป็นองค์กรดิจิทัล 4.0 ที่มั่นคง ยั่งยืน สืบไป

..เพิ่มเติม..