หน้าแรกผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

Mail:poomjit_p@thaitobacco.or.th

นายนพดล หาญธนสาร

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

Mail:nophadol@thaitobacco.or.th

นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ

รองผู้ว่าการด้านการตลาด

Mail:raksak_i@thaitobacco.or.th

นายวีระเดช กิไพโรจน์

รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต

Mail:weeradej_k@thaitobacco.or.th

นายเอกรัตน์ ชโนวรรณะ

รองผู้ว่าการด้านใบยา

Mail:aegarat_c@thaitobacco.or.th

นายยรรยงค์ พรรณา

รองผู้ว่าการด้านการผลิต

Mail:yunyong_p@thaitobacco.or.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศุภมาส กระจ่างสด

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขึ้นตรงผู้ว่าการ

นายแพทย์สุธรรม เศรษฐวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายโสภณ ทองศรีงาม

หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางนริสา ชัยอำนาจ

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

น.ส.นันทกา มารักษ์กุล

หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ

นายวิศาล ไหมวิจิตร

ผู้ตรวจการ

กลุ่มภารกิจด้านบริหาร

นายคงศักดิ์ ขัตติยานุวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายสมาน นนทะวงษ์

หัวหน้าสำนักงบประมาณ

นางสาวกฤตยา ปวนใจเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

นายอัศวิน ทองเจริญ

หัวหน้าสำนักกฏหมาย

นางสาวกรองทิพย์ สมใจ

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กลุ่มภารกิจด้านการผลิต

นายภิรมย์ พรหมฉ่ำ

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นายกิตติชัย อนังคณกุล

หัวหน้าสำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นายพงษ์ศักดิ์ พุมาเกรียว

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตด้านใบยา

นายสุริยะ วรศิริ

หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงาน ฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

นายบัญชา เสาธงไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต

กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต

นายสมชาย สุริยมงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

นายบรรยง กันจุไร

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

นายปทุม วัฒนาเอี๊ยบพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

นายปรีชา บูชาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์

กลุ่มภารกิจด้านการตลาด

นางจิตราภรณ์ ท่าไม้สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

นายสมเดช รัตนสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางสุชาดา อนันต์วรณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด

นายวีรศักดิ์ แก้วลอยมา

หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฏหมาย

กลุ่มภารกิจด้านใบยา

นายณัฐพงษ์ สำราญใจ

ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา

นางสุพาณี จงสถิตย์ไพบูลย์

ผู้ชำนาญการปรุง

นายอานนท์ โห้วงษ์

ผู้ชำนาญการใบยา

การยาสูบแห่งประเทศไทย : info_ttm@thaitobacco.or.th