หน้าแรกผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายนพดล หาญธนสาร

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

นายสิทธิพร ก้อนแก้ว

รองผู้ว่าการด้านใบยา

นายเอกรัตน์ ชโนวรรณะ

รองผู้ว่าการด้านการตลาด

นายชำนาญ อ่ำสะอาด

รองผู้ว่าการด้านการผลิต

นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ

รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศุภมาส กระจ่างสด

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ขึ้นตรงผู้ว่าการ

นายเจียม สาทสุทธิ

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นายแพทย์สุธรรม เศรษฐวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายวีระเดช กิไพโรจน์

ผู้ตรวจการ

นายอานนท์ โห้วงษ์

หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสุมาลี สายด้วง

หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มภารกิจด้านบริหาร

นายคงศักดิ์ ขัตติยานุวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายสมาน นนทะวงษ์

หัวหน้าสำนักงบประมาณ

นางสาวกฤตยา ปวนใจเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

นางนริสา ชัยอำนาจ

หัวหน้าสำนักกฏหมาย

นางสุนีย์ อติธรรมรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กลุ่มภารกิจด้านการผลิต

นายภิรมย์ พรหมฉ่ำ

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นายกิตติชัย อนังคณกุล

หัวหน้าสำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นายยรรยงค์ พรรณา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตด้านใบยา

นายสมชาย สุริยมงคล

หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงาน ฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

นายบัญชา เสาธงไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต

กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต

นายสุวัจน์ เชี่ยวไรกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

นายบรรยง กันจุไร

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

นายเธียร สัณสุตนานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง

นายปรีชา บูชาธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์

กลุ่มภารกิจด้านการตลาด

นางจิตราภรณ์ ท่าไม้สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

นางณษากร ธนาเพิ่มสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางสุชาดา อนันต์วรณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด

นายเอกสิทธิ์ วีระกุล

หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฏหมาย

กลุ่มภารกิจด้านใบยา

นายสมชาย กองกลม

ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา

นางสุพาณี จงสถิตย์ไพบูลย์

ผู้ชำนาญการปรุง

นายณัฐพงษ์ สำราญใจ

ผู้ชำนาญการใบยา

การยาสูบแห่งประเทศไทย : info_ttm@thaitobacco.or.th