หน้าแรกคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ประธานกรรมการ

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

กรรมการ

นางสาวสุภัค ไชยวรรณ

กรรมการ

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต

กรรมการ

ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

นายทองเปลว กองจันทร์

กรรมการ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม

ผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย