หน้าแรกคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ประธานกรรมการ

นายปิ่นสาย สุรัสวดี

กรรมการ

พลโท วรพจน์ ธนะธนิต

กรรมการ

พลตำรวจโท ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์

กรรมการ

นายทองเปลว กองจันทร์

กรรมการ

ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม

ผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการ

report@thaitobacco.or.th

ติดต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย