หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ ยสท. แถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ 2566 พร้อมปลุกจิตสำนึกและเป็นผู้นำพนักงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ผู้ว่าการ ยสท. แถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ 2566 พร้อมปลุกจิตสำนึกและเป็นผู้นำพนักงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ ร่วมกันแถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมรับฟัง พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบประชาสัมพันธ์ภายใน (Intranet) ไปยังพนักงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ยสท. อยุธยา ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการเป็นผู้นำพนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พร้อมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..