หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกัน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกัน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..