หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)การจัดทำมาตรการป้องกันและการรายงานผล ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดทำมาตรการป้องกันและการรายงานผล ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..