การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2565 (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้างหน่วยงาน
04. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6-1 กฎหมายบังคับใช้สำหรับการยาสูบแห่งประเทศไทย
06-2 กฎหมายแวดล้อม
06-3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
06-4 ระเบียบ/คำสั่งภายใน
08 สอบถาม (Q&A)
09 Social Network
แผนดำเนินงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการใช้งานระบบ E-Commerce,ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท.)
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 2564
017 E-Service ในรูปแบบ E-Commerce (ระบบสั่งซื้อบุหรี่)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565
O40 “ผลการดำเนินงาน 6 เดือน” แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565
O41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

..เพิ่มเติม..