หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. และ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นพนักงาน ยสท. ดำรงตำแหน่งระดับ 1 – 8 ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยส่วนงานได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้ปรากฎเป็นแบบอย่างต่อส่วนงานและองค์กร
การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอยกย่องเชิดชู “บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต” ผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..