หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ชาวยาสูบ รวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ชาวยาสูบ รวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ชาวยาสูบ รวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..