หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (Complaints Handing Policy)

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (Complaints Handing Policy)

2มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..