หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)รักษาการแทนผู้ว่าการ มอบนโยบายการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมค่านิยมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล

รักษาการแทนผู้ว่าการ มอบนโยบายการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมค่านิยมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ มอบนโยบายการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมค่านิยมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล ในคราวแถลงนโยบายและทิศทางในการดำเนินขององค์กร ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.)

..เพิ่มเติม..