หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตามคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง  วินัย  สุจริต จิตอาสา พร้อมทั้งปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตามแนวคิด คุณธรรมนำการพัฒนา ทั้งนี้  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
“ผู้บริหาร และส่วนงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน”
เพื่อยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการด้านการกำกับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ..อ่านต่อ..

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..