หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ ยสท. ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูก สมาคมชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ หารือแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน พร้อมสร้างความมั่นใจไม่ทอดทิ้งชาวไร่ยาสูบ

ผู้ว่าการ ยสท. ประชุมร่วมกับสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูก สมาคมชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ หารือแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน พร้อมสร้างความมั่นใจไม่ทอดทิ้งชาวไร่ยาสูบ

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย – พะเยา สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์สุโขทัย และผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน เพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมการปลูก
กัญชงเป็นพืชทดแทน เพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ยสท. เนื่องจากครบวาระเกษียณอายุ  ตลอดระยะเวลา 1 ปีเศษ ที่ได้มาเป็นผู้บริหารสูงสุดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตนมีความเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ผลกระทบเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก แม้ว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแล้ว ตนยังคงยินที่จะช่วยเหลือและให้การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ในฐานะที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือเกษตรกร สิ่งที่กำลังเร่งผลักดันอยู่ในขณะนี้คือ การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรยาสูบ ด้วยการส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชทดแทนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ ยสท. ได้ผนึกกำลังกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาพืชกัญชงอย่างครบวงจร โดยจะได้เริ่มนำร่องกับเกษตรกรชาวไร่ในสังกัดของ ยสท. ที่มีความพร้อมและมีความสนใจ
ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวอีกว่า สำหรับการกำหนดราคาบุหรี่ใหม่ที่จะประกาศตามโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ ยสท. จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบน้อยที่สุด ขณะเดียวกันจะเร่งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อให้ชาวไร่ยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายใบยาสูบให้ ยสท.  นอกจากนี้ จะเร่งติดตามการดำเนินการจ่ายเงินชดเชยจากรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และในตอนท้าย ผู้ว่าการ ยสท. ได้แนะนำ
นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร ซึ่งจะเข้ามารักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารในกลุ่มภารกิจด้านใบยา เพื่อสานต่อภารกิจในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างยั่งยืนต่อไป

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..