หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของการยาสูบแห่งประเทศไทย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของการยาสูบแห่งประเทศไทย


เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้จัดกิจกรรมและจัดอบรมให้กับพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม คุณธรรมและโปร่งใส สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. หลักสูตร จริยธรรมในการทำงาน สู่ความยั่งยืนแบบออนไลน์e-Learning
2. กิจกรรมบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต 2565
3. การอบรมธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ 
4. การอบรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ของสำนักงานยาสูบบ้านไผ่
5. การอบรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมภิบาล ของสำนักงานยาสูบเชียงราย

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..