การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2564 (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
0กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
08 Q&A
09 Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (แผนยุทธศาสตร์)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ต.ค. 63 – มี.ค. 64)
O12 รายงานประจําปี 2563 (Annual Report 2020)
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือการใช้งานระบบ E-Commerce,ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท.)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (E-Commerce, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยสท. เป็นข้อมูลปี 64)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

..เพิ่มเติม..