หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายและทิศทางองค์กร ปีงบประมาณ 2564 พร้อมนำพนักงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย แถลงนโยบายและทิศทางองค์กร ปีงบประมาณ 2564 พร้อมนำพนักงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

หมวดหมู่ :

           นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูง แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมรับฟัง พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตและแอปพลิเคชั่น TOAT Family ไปยังพนักงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการได้นำพนักงานรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..