หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ครั้งที่ 1/2564

หมวดหมู่ :

          นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน (คณะทำงานศูนย์ ศปท.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ยสท. และผ่าน Video Conference ไปยังห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร B-02 (ยสท.อยุธยา)
โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ยสท. ประจำปีงบฯ 2564 ร่วมกันพิจาณาในประเด็นการประเมินฯ ต่างๆ และกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ประจำปีงบฯ 2564 ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ (ยสท.) และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินฯ ITA ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ยสท. โดยพนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ต่อไป

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..