หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ครัั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ครัั้งที่ 2/2564

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) เป็นประธานการประชุมครัั้งที่ 2/2564 ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน (คณะทำงานศูนย์ ศปท.) เพื่อหารือเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 และการปรับปรุงรูปแบบหน้าเว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังห้องประชุม อาคาร B-01 (ยสท.อยุธยา) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..