หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ยสท. อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566

การตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ยสท. อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566

นายวิศาล ไหมวิจิตร รองผู้ตรวจการ เลขานุการคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) เป็นประธานในการตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีผู้แทนพนักงาน ยสท. อยุธยา มาร่วมตอบแบบประเมินจำนวน 65 คน เพื่อร่วมกันสะท้อนความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตามตัวชี้วัดแต่ละด้านซึ่งมีความสำคัญและมีผลต่อคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ (ITA) ของ ยสท. โดยมีทีมงานเลขานุการคณะทำงาน ศปท.ยสท. ให้คำแนะนำแนวทางในการตอบแบบประเมินดังกล่าว ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..