หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (Transparent procurement Policy)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (Transparent procurement Policy)

..เพิ่มเติม..