หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2) กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. x...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2) กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. x ๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๗๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..