หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 , 2) ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม....

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 , 2) ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 11,200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..