หน้าแรกรายงาน/ผลการดำเนินงานรายงานประจำปีผู้ว่าการ แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ยสท.

ผู้ว่าการ แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ยสท.

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูง แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมรับฟัง พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตและแอปพลิเคชั่น TOAT Family ไปยังพนักงาน ยสท. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการแถลงดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ฝ่ายการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

..เพิ่มเติม..