หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ จากการเลื่อน หรือโยกย้ายตำแหน่ง...มีความผิดร้ายแรง !!!

ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ จากการเลื่อน หรือโยกย้ายตำแหน่ง…มีความผิดร้ายแรง !!!

..เพิ่มเติม..