หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 153,300 ม้วน...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 153,300 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..