หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2561

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2561

หมวดหมู่ :


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2561
นายมนตรี กิตติชาติสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ และนางรัตนา อุเทนสุต หัวหน้ากองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารด้านพัสดุดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นเป็นที่ปรากฎ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคคลทั่วไป

..เพิ่มเติม..