หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศประกวดราคา- งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา- งานซื้อและจ้างเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับติดตั้งใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.03/2561 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2 ชั้น 2)  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508
หมายเหตุ: ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาในวันเสนอราคา
ฝวศ.ปe.03-2561
spec ฝวศ.ปe.03-2561

..เพิ่มเติม..