หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา-งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมและอุปกรณ์ในการควบคุมเครื่องจักร ที่โรงอบใบยาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา-งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมและอุปกรณ์ในการควบคุมเครื่องจักร ที่โรงอบใบยาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา-งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมและอุปกรณ์ในการควบคุมเครื่องจักร ที่โรงอบใบยาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  5-14 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
ร่างปรับปรุง

..เพิ่มเติม..