หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยกรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น
เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
77

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)

 

..เพิ่มเติม..