หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย/หญิง พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น,กั้นห้องเก็บเอกสารขนาดประมาณ 16 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็นและครุภัณฑ์ และซ่อมแซมห้องจิรสินเป็นห้องทำงานของสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมครุภัณฑ์ ที่กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง

ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย/หญิง พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น,กั้นห้องเก็บเอกสารขนาดประมาณ 16 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็นและครุภัณฑ์ และซ่อมแซมห้องจิรสินเป็นห้องทำงานของสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมครุภัณฑ์ ที่กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..