หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรอง RED SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการใช้งานที่เครื่องระบบGRAVURE

ขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรอง RED SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการใช้งานที่เครื่องระบบGRAVURE

      คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ.    10    /2557

 

เรื่อง ขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรอง RED SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการใช้งานที่เครื่องระบบGRAVURE

 
            ตามคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ข้อ9 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใดผ่านการตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานแล้ว  ปรากฎว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดโรงงานยาสูบ และพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาฯ ขึ้นทะเบียนพัสดุนั้นไว้ โดยมีอายุ12 เดือนนับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุชนิดนั้นอีก ให้ใช้ผลตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก”
            บริษัทได้นำตัวอย่าง หมึกพิมพ์ viagra precio กระดาษพันก้นกรอง RED SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE  จำนวน 3 ตัวอย่าง มาตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน  ปรากฏผลการตรวจคุณภาพที่ฝ่ายวิจัยฯ มีคุณภาพตรงตามกำหนดของโรงงานยาสูบ ตามบันทึกกองวิเคราะห์ห่อมวนที่ ฝวพ.150002/1199   ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2557  ส่วนผลการทดลองใช้งานที่ฝ่ายผลิต และสำนักการพิมพ์ สามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการทดลองคุณภาพวัตถุฯ ตามคำสั่งฝ่ายผลิต ที่ ฝผล.130402/421 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2557 และบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพหมึกที่ สนพ.000301/663 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2557
            เพื่อให้การจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับคำสั่งโรงงานยาสูบที่ 138/2551  ลงวันที่ 1 เมษายน  2551 จึงขอขึ้นทะเบียนหมึกพิมพ์กระดาษพันก้นกรอง RED SMS รสอเมริกัน จำนวน 2 รายการ ใช้งานที่เครื่องระบบ GRAVURE  จำนวน 3 ตัวอย่างของบริษัทดังต่อไปนี้.-
                        1. บริษัท เอเชี่ยน  เมอร์คิวรี่  จำกัด
                        2. บริษัท ไฮเทค อิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
                        3. บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด   
          ทั้งนี้โดยมีอายุ 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นใช้งานตามเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งานซ้ำอีก
 
                                                                        ประกาศ ณ  วันที่    24     มิถุนายน     2557
 
                                                                           (นางภัทรพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
                                                                        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..