ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้จัดการ ขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์  ที่สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-14.30 น. ราคา 3,000.- บาท  ที่กองธุรการ  อาคาร 1  (อาคารช่างกล) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้จัดการ ขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร พร้อมสาธารณูปโภคที่จำเป็น จำนวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ ที่สำนักงานยาสูบแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขายเอกสารตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-14.30 น. ราคา 3,000.- บาท ที่กองธุรการ อาคาร 1 (อาคารช่างกล) ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

...

วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี

วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี

       นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคสมทบเพื่อการกุศล ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา, มูลนิธิเด็กพิการบ้านนทภูมิและมูลนิธิบ้านราชาวดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 15 ปี ณ อาคาร 4 สำนักงานป.ป.ช.นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

โรงงานยาสูบสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

โรงงานยาสูบสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

ายวุฒิ  อนันบุญทริก  รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา และ นางสุมิตรา  นุชบุษบา  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงิน  100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อสนับสนุนการจัดงาน วันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7  “5 ทศวรรษ เกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน”   เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2557 ณ...

พิธีอันเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง)

พิธีอันเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง)

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง) ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ของกรมธนารักษ์ ในการนี้ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

โรงงานยาสูบสนับสนุนการเดินทางของชุมชนหน้าโรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบสนับสนุนการเดินทางของชุมชนหน้าโรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สนับสนุนการเดินทางของชุมชนหน้าโรงงานยาสูบ และชุมชนเทพประทาน ในการเดินทางเพื่อลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน...

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันก้าวสู่ปีที่ 27

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันก้าวสู่ปีที่ 27

         นาง นุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ณ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ บางลำภู เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

โรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

โรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2557

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2557

            นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการคลัง ประจำปี 2557 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินในนามโรงงานยาสูบ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานยาสูบ  จะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   โดยการดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน รักษา ใส่ใจ ในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย  ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน  และมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรได้ในระยะยาว  จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน  ดังต่อไปนี้ กฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน (Sustainability...

โรงงานยาสูบ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงงานยาสูบ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

           นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557 โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ และนางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด ร่วมพิธี ซึ่งโรงงานยาสูบร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้ากฐินเป็นเงิน 100,000.- บาท ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

            วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โรงงานยาสูบ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้  โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ต.ค.57) บริเวณบึงบัว ตรงข้ามอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติปลูกต้นสักบริเวณด้านหน้าบึงบัว เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอยู่เย็นเป็นสุขแห่งรั้วโรงงานยาสูบ จากนั้นเหล่าผู้บริหารได้ร่วมกันโยน EM Ball ลงในบึงบัว เพื่อปรับสภาพน้ำ และชมบอร์ดนิทรรศการการทำปุ๋ยหมัก รวมไปถึงชมการสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยฝ่ายการแพทย์ นอกจากนี้โรงงานยาสูบยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้  นำกล้าไม้ อาทิ ต้นกระทิง ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นแค ต้นขี้เหล็ก มาแจกให้กับผู้บริหารและพนักงานสำหรับนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สี...

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12

       นางเกสรา  สุชาติพงศ์  และนางเพ็ญศรี  ผ่องใส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายวรชัย  บุญจร หัวหน้ากองวิเคราะห์และประเมินผล   เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12  พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม...

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 18 ปี

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 18 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

วันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53

วันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53

      นาง นุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53 พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “นักประชาสัมพันธ์กับการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้สังคมไทย” โดยมีนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 News by S....

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 53

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 53

         นางเพ็ญศรี ผ่องใส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนัก งานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 53 พร้อมมอบเงินเพื่อบริจาคให้กับ “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ครบรอบ 13 ปี

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ครบรอบ 13 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 31 บางนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 News by...

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี

      น.ส.เพ็ญศุภา สุขพิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และน.ส.มาลัย สืบสายเจริญ หัวหน้ากองบัญชีตรวจจ่าย เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณะกุศลและมูลนิธิต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗