ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานยาสูบ  จะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   โดยการดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน รักษา ใส่ใจ ในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย  ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน  และมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรได้ในระยะยาว  จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน  ดังต่อไปนี้ กฎบัตรของคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานยาสูบอย่างยั่งยืน (Sustainability...

โรงงานยาสูบ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงงานยาสูบ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

           นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557 โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ และนางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด ร่วมพิธี ซึ่งโรงงานยาสูบร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้ากฐินเป็นเงิน 100,000.- บาท ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by...

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบร่วมกิจกรรมรักต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2557

            วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โรงงานยาสูบ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้  โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ต.ค.57) บริเวณบึงบัว ตรงข้ามอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท่านรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติปลูกต้นสักบริเวณด้านหน้าบึงบัว เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอยู่เย็นเป็นสุขแห่งรั้วโรงงานยาสูบ จากนั้นเหล่าผู้บริหารได้ร่วมกันโยน EM Ball ลงในบึงบัว เพื่อปรับสภาพน้ำ และชมบอร์ดนิทรรศการการทำปุ๋ยหมัก รวมไปถึงชมการสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยฝ่ายการแพทย์ นอกจากนี้โรงงานยาสูบยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้  นำกล้าไม้ อาทิ ต้นกระทิง ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นแค ต้นขี้เหล็ก มาแจกให้กับผู้บริหารและพนักงานสำหรับนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สี...

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12

       นางเกสรา  สุชาติพงศ์  และนางเพ็ญศรี  ผ่องใส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายวรชัย  บุญจร หัวหน้ากองวิเคราะห์และประเมินผล   เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 12  พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม...

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 18 ปี

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 18 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News by S....

วันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53

วันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53

      นาง นุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง สถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ 53 พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “นักประชาสัมพันธ์กับการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้สังคมไทย” โดยมีนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 News by S....

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 53

วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 53

         นางเพ็ญศรี ผ่องใส ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงบประมาณ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนัก งานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 53 พร้อมมอบเงินเพื่อบริจาคให้กับ “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ครบรอบ 13 ปี

หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ครบรอบ 13 ปี

      นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 31 บางนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 News by...

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี

กรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี

      น.ส.เพ็ญศุภา สุขพิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และน.ส.มาลัย สืบสายเจริญ หัวหน้ากองบัญชีตรวจจ่าย เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณะกุศลและมูลนิธิต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 12 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 12 ปี

       นางโสมนัยน์ ปรีชาสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และน.ส.พรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี ณ ห้องโถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพ  ผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT”  ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้… ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพ ผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้… ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ รวมพลังกันออกกำลังกาย ต้อนรับวันแรกของปีงบประมาณ 2558  ด้วยการเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน แกว่งแขน และเต้นแอโรบิก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้  บริเวณลานหน้าเสาธง ตึกอำนวยการ  เพื่อจุดประกายให้พนักงานยาสูบทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ไม่แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้มีรูปร่างและบุคลิกที่ดีมากขึ้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพกาย (กลุ่มทีมเวิร์ค) กลุ่มที่ 2 คณะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิต (กลุ่มคุณธรรมยาสูบ รักและใส่ใจองค์กร) และกลุ่มที่ 3 คณะทำงานส่งเสริมคุณภาพความปลอดภัย (กลุ่มเซฟตี้ เฟิร์ส)  หวังขยายต่อยอดกิจกรรมออกไปสู่ชุมชนรอบๆโรงงานยาสูบ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ    และในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ โรงงานยาสูบจะมีการเปิดตัวโครงการคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ โดยมีพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโธ...

ฟุตซอลยาสูบซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย

ฟุตซอลยาสูบซ้อมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย

           เมื่อวันที่ 11 ก.ย.57 ทีมฟุตซอลโรงงานยาสูบมีโอกาสได้สร้างประสบการณ์ซ้อมทีมอุ่นเครื่องกับฟุตซอ ลทีมชาติไทย ผล ทีมฟุตซอลยาสูบ (2) – ฟุตซอลทีมชาติไทย (5) ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กองสื่อสารองค์กร News by S....

ฟุตซอลยาสูบ เจ๋ง! เข้ารอบ 32 ทีม ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557

ฟุตซอลยาสูบ เจ๋ง! เข้ารอบ 32 ทีม ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557

             ขอแสดงความ ยินดีกับสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบ ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ ในการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557 ซึ่งถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งในลีกสูงสุดระดับประเทศ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สนามแฟชั่นไอซ์แลนด์ต่อไป              โอกาสนี้ ชมรมฟุตซอลโรงงานยาสูบ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกส่วนงานที่ให้การสนับสนุนตลอดการแข่งขันในครั้งที่ ผ่านมา ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่แข่งขันด้วยความมีสปิริตจนคว้าชัยชนะกลับมา ขอบคุณทีมสต๊าฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมไปถึงกองเชียร์จากขอบสนามและกำลังใจจากพี่น้องชาวยาสูบทุกคน กองสื่อสารองค์กร News by...

รายงาน การศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า (e-Cigarette)

รายงาน การศึกษาบุหรี่ไฟฟ้า (e-Cigarette)

โครงการศึกษาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการจากภาครัฐ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cigarette) ที่เรียกโดยทั่วไปว่าบุหรี่ไฟฟ้า มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าElectronic Nicotine Delivery System (ENDS) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบจำพวกบุหรี่ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้เป็นผลข้างเคียง และยังสามารถเลือกระดับของนิโคตินและเลือกกลิ่นรสได้ตามความต้องการของผู้สูบอีกด้วย ในด้านการทำงานนั้น บุหรี่ไฟฟ้าใช้พลังงานจากประจุแบตเตอรี่ทำความร้อนโดยตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) ทำปฏิกิริยากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (Electronic liquid หรือ E-liquid) ที่เก็บไว้ในส่วนเก็บน้ำยา (Cartridge)ใน ตัวอุปกรณ์ และส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้สูบโดยการสูบและพ่นเสมือนบุหรี่ อย่างไรก็ดี บุหรี่ไฟฟ้ายังมีปัญหาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิต ด้านการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ลำเอียง ด้านปัญหาเชิงเทคนิค โดยเฉพาะการรั่วซึม ซึ่งจะทำให้ได้รับยาเกินขนาด (Overdose) และด้านการระบุส่วนประกอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและระดับของนิโคตินที่ถูกต้อง บุหรี่ไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบ หากแบ่งตามรูปลักษณ์ บุหรี่ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท...

ชมรมกายบริหาร

ชมรมกายบริหาร

        ชมรมกายบริหารขอเชิญพนักงานและผู้ที่สนใจไปออกกำลังกายแบบ คาร์ดิโอ (Cardio Workout)  ซึ่งมีประโยชน์หลักๆ ก็คือ ลดน้ำหนัก และ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardio Workout)จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการลดน้ำหนัก ควรเลือกโปรแกรม แบบคาร์ดิโอ (Cardio Workout) ที่มีความเข้มข้นระดับกลางขึ้นไป นั่นก็คือ Medium Intensity และค่อยๆ ปรับระดับขึ้นเป็น Hight Intensity เพื่อเพิ่มการเผาผลาญไขมันอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลา 20-30 นาที ณ ห้องฟิตเนสชั้น 2 โรงพยาบาลยาสูบ (ชั่วคราว) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาโดยประมาณ 11.20 – 11.40...

โครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

โครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

...

สโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบเริ่มนับ 1 ใหม่ จากรายการฟุตซอล FA CUP 2557 ชิงแชมป์ประเทศไทย

สโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบเริ่มนับ 1 ใหม่ จากรายการฟุตซอล FA CUP 2557 ชิงแชมป์ประเทศไทย

               ขอแสดงความ ยินดีกับทีมฟุตซอลยาสูบหลังจากห่างหายจากวงการฟุตซอลไทยแลนด์ลีกประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรายการฟุตซอล FA CUP 2557 จากทั้งหมด 128 ทีม คัดเหลือ 16 ทีม เพื่อเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายพบกับอีก 16 ทีมฟุตซอลไทยแลนด์ลีก 2557 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศมากกว่า 1 ล้านบาท ณ สนามแฟชั่นไอซ์แลนด์ ซึ่งในขณะนี้ทีมสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบได้เข้าเล่นในรอบ 32 ทีม จาก 128 ทีม หากชนะก็จะได้ 16 ทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายต่อไป โดยในวันที่ 4 ก.ย.57 เวลา 15.00 น. จะเข้าแข่งขันระหว่างทีมสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบ VS ทีมแม่กิมไล้ (จังหวัดเพชรบุรี) ณ สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า ซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง SMMTV ช่องกีฬา                 ขอเชิญพนักงานและผู้ที่สนใจร่วมเชียร์และส่งแรงใจน้องๆ นักฟุตซอลของยาสูบให้ชนะและเล่นด้วยสปิริตนักกีฬาเพื่อโรงงานยาสูบของเรา พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวสโมสรฟุตซอลโรงงานยาสูบของชมรมฟุตซอลโรงงานยาสูบ ได้ทาง https://www.facebook.com/Tobacco Futsal Club กองสื่อสารองคืกร News by S....