หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกำรจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

..เพิ่มเติม..