หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การประชุมเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ได้แก่ สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงใหม่ สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์เพชรบูรณ์ สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์สุโขทัย และผู้แทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน (ค.ส.ค.ก.) โดยที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค.ส.ค.ก. ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ำ (แปรรูป) และปลายน้ำ (รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..