หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)นายยวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน (คณะทำงานศูนย์ ศปท.)

นายยวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน (คณะทำงานศูนย์ ศปท.)

นายยวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน (คณะทำงานศูนย์ ศปท.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ยสท.
โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA 2563 พร้อมทั้งมอบหมายให้ทุกส่วนงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.) ไตรมาส 2/2563 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
 

รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ แต่ละส่วนงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

..เพิ่มเติม..