การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. Q&A
9. Social Network
แผนดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14. มาตรฐานการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

..เพิ่มเติม..