หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..