หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ No.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. X 6,000 ม.  จำนวน 56,000  ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..