หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน

ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน

นายยวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) ร่วมกับผู้บริหารจากทุกส่วนงาน (คณะทำงานศูนย์ ศปท.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ยสท.
โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ยสท. ประจำปีงบฯ 2562 ร่วมกันพิจาณาในประเด็นการประเมินฯ ต่าง ๆ และกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ประจำปีงบฯ 2563 ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ (ยสท.) และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินฯ ITA ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ยสท. โดยพนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ต่อไป
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
 

..เพิ่มเติม..