หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.26 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเซลลูโลอะซิเตท ขนาด 120x24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าดันแตกต่าง280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000...

จ.26 ขึ้นทะเบียนก้นกรองเซลลูโลอะซิเตท ขนาด 120×24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าดันแตกต่าง280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..