แบบ รร.4 แอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ปราศจากอัลดิไฮด์

..เพิ่มเติม..