หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างผู้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (15 รายการ)...

เอกสารรับรองความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างผู้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 1 ชุด (15 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..