หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม Toast to Fast ฝ่ายผลิตด้านใบยา เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน QCC ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567

กลุ่ม Toast to Fast ฝ่ายผลิตด้านใบยา เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน QCC ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567

พนักงาน ยสท. กลุ่ม Toast to Fast ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน QCC หัวข้อเรื่อง การปรับปรุงเวลาการผลิตหมวดอบใบยา ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567 ณ อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ มีดังนี้
1. นายสุชาติ ไพรคณะฮก รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้แทนผู้บริหาร
2. นายสุวัชร์ เผือกสุวรรณ หัวหน้ากองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
3. นายอัฏฐพล สายตา พ.การผลิต 6 ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
4. นายธันยาวัฒน์ ใจอ้าย พ.การผลิต 6 ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
5. นายณัฐพล กรุดไทย พ.รายชั่วโมง 9 ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
6. นายปริพล พยุงทั้ง พ.รายชั่วโมง 8 ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
7. นายเอกลักษณ์ ชมปั้นทอง พ.รายชั่วโมง 5 ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
8. นายสุรกิต ผาวันดี พ.รายชั่วโมง 5 ฝ่ายผลิตด้านใบยา ผู้นำเสนอผลงาน
9. นายผไท เนตรสืบสาย หัวหน้ากองพัฒนาคุณภาพงาน สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..