หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุม ของเครื่องพิมพ์ Bobst No.1,No.2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.1-รร.3)

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุม ของเครื่องพิมพ์ Bobst No.1,No.2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ รร.1-รร.3)

..เพิ่มเติม..