หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. สนับสนุนและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวน

ยสท. สนับสนุนและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวน

ปี 2566 ยสท. สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 7,783,000 กิโลกรัมคาร์บอนซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 864,777 ต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 300,000 กิโลกรัมคาร์บอน

คณะผู้บริหารและพนักงาน ยสท. มีความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน บริโภคอย่างพอเพียง ลดการใช้ถุงพลาสติก แยกขยะ ประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อร่วมกันเปลี่ยนโลกในวันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..