หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนขององค์กร(Development of Roadmap for Organizational Carbon Neutrality)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนขององค์กร(Development of Roadmap for Organizational Carbon Neutrality)

..เพิ่มเติม..