หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง22.(งบปี 67) Cellulose Acetate Tow จำนวน 110,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

22.(งบปี 67) Cellulose Acetate Tow จำนวน 110,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..